:::     :::     :::     :::     :::     :::     :::     :::     :::      
:::  คู่มือประกันสังคม  :::

       สิทธิประโยชน์จากกองทุนเงินทดแทน (เจ็บป่วยหรือประสบอันตรายเนื่องจากการทำงาน)
           
     ค่่ารักษาพยาบาล
 
        เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 35,000 บาท ต่อการประสบอันตราย หรือเจ็บป่วย 1 ครั้ง   หากมีค่าใช้จ่ายเกินกว่า
        35,000 บาท ให้จ่ายเพิ่มได้อีกไม่เกิน 50,000 บาท (ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด)


   ค่าทดแทน

           กรณีที่ไม่สามารถทำงานได้ติดต่อกันเกิน 3 วันขึ้นไป

        ได้รับค่าทดแทนเป็นรายเดือนร้อยละ 60 ของค่าจ้างรายเดือน ตั้งแต่วันแรกไปจนตลอดระยะเวลาที่ไม่
         สามารถทำงานได้ แต่ไม่เกิน 1 ปี

           กรณีสูญเสียอวัยวะหรือสูญเสียสมรรถภาพในการทำงาน

        ได้รับค่าทดแทนเป็นรายเดือนร้อยละ 60 ของค่าจ้างรายเดือน ตามประเภทของการสูญเสียแต่ไม่เกิน 10 ปี

           กรณีฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงานภายหลังการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย

         ค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูฯ ด้านการแพทย์และอาชีพ เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 20,000 บาท ค่าใช้จ่ายในการ
         ผ่าตัดเพื่อประโยชน์ในการฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงาน ไม่เกิน 20,000 บาท

           กรณีทุพพลภาพ

         ได้รับค่าทดแทนเป็นรายเดือนร้อยละ 60 ของค่าจ้างรายเดือนไม่เกิน 15 ปี

           กรณีตาย

         ทายาทจะได้รับค่าทำศพ 100 เท่า ของอัตราค่าจ้างแรงงาน รายวันขั้นต่ำสูงสุดและค่าทดแทนเป็นราย-
         เดือน ร้อยละ 60 ของค่าจ้างรายเดือนเป็นระยะเวลา 8 ปี        คำเตือน : ผู้ประกันตนต้องยื่นเรื่องขอรับประโยชน์ทดแทนทุกกรณี ภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่
                       เกิดสิทธิ


หากมีข้อสงสัย      สอบถามหมายเลข 156