หน้าหลัก | แนะนำโรงพยาบาล | การบริการ | ห้องพักผู้ป่วย | กิจกรรม | แพทย์เฉพาะทาง | ติดต่อโรงพยาบาล
    คำแนะนำสำหรับผู้ป่วยและญาติผู้ป่วย เมื่อมาพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
                

         1.  เวลาเยี่ยม
          
  เพื่อให้ผู้ป่วยได้มีโอกาสพักผ่อน และได้รับการรักษาพยาบาลอย่างเต็มที่ โดยกำหนดเวลาเยี่ยมเป็น 3 ช่วง
เวลา ดังนี้
  เวลาเช้า 06.00 - 08.00 น.
  เวลากลางวัน 10.00 - 13.00 น.
  เวลาเย็น 16.30 - 21.30 น.
  ผู้ป่วยหนัก (ไอซียู และ ซีซียู) สามารถเข้าเยี่ยมได้ครั้งละไม่เกิน 5 คน และใช้เวลาเยี่ยมไม่เกิน 5 นาที
          2. การเฝ้าผู้ป่วย
        
  ห้องชุดพิเศษ ห้องเดี่ยว และห้องผู้ป่วยสามัญ ญาติสามารถเฝ้าได้ไม่เกิน 2 คน ผู้เฝ้าควรเป็นเพศเดียวกัน
ยกเว้น ในรายของ สามี ภรรยา หรือ ญาติพี่น้อง
          3. สิ่งของมีค่า
          
  ผู้ป่วยไม่ควรประดับของมีค่า หรือนำเงินสดจำนวนมาก มาเก็บรักษาไว้ในระหว่างพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
    ในกรณีจำเป็น
โปรดระมัดระวังสิ่งของมีค่าของท่านขณะนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
- ในกรณีที่ไม่แน่ใจว่าจะสามารถเก็บรักษาเงิน หรือสิ่งของมีค่าไว้ให้ปลอดภัย กรุณาปรึกษาพยาบาลประจำตึก
ของท่าน เพื่อเก็บรักษาสิ่งมีค่าของท่านไว้ในที่ปลอดภัย
ทางโรงพยาบาลจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ทรัพย์สิน หรือของมีค่าสูญหายในกรณีที่ผู้ป่วยและญาติเก็บรักษา
ไว้เอง
           4. ระมัดระวังคนแปลกหน้า
         
  โปรดระวังคนแปลกหน้า ที่เข้ามาตีสนิทกับท่าน หรือแอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล หากท่านมีความ
  สงสัยไม่ว่ากรณีใด ๆ กรุณาติดต่อกับพยาบาล หรือเจ้าหน้าที่ประจำตึกของท่านได้ตลอดเวลา
  เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลที่มีติดต่อกับท่าน จะต้องมีบัตรประจำตัวของโรงพยาบาลพร้อมรูปถ่าย ติดแสดงไว้ที่
   บัตร หากท่านสงสัยในพฤติกรรมกรุณาสอบถาม หรือแจ้งให้พยาบาลประจำตึกทราบทันที
           5. ใบรับรองแพทย์
          
ในกรณีที่ท่านต้องการใบรับรองแพทย์ หรือใบเบิกราชการ กรุณาแจ้งพยาบาลทราบล่วงหน้า เพื่อจะได้จัดเตรียม
ให้เรียบร้อย ก่อนที่ท่านจะออกจากโรงพยาบาล
ท่านที่มีประกันชีวิตกับบริษัทประกันคู่สัญญา และ / หรือ บริษัทประกันอื่น ๆ หรือมีบัตรประกันสังคม กรุณาแจ้ง
ให้พยาบาลทราบทันทีที่เข้ามานอนในโรงพยาบาล เพื่อจะได้ดำเนินการติดต่อเจ้าหน้าที่ ในการอำนวยความ
สะดวกแก่ท่านต่อไป
           6. ท่านที่บริจาคร่างกาย , ดวงตา หรือ อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่ง
ในกรณีที่ท่านต้องการใบรับรองแพทย์ หรือใบเบิกราชการ กรุณาแจ้งพยาบาลทราบล่วงหน้า เพื่อจะได้จัดเตรียม
ให้เรียบร้อย ก่อนที่ท่านจะออกจากโรงพยาบาล
ท่านที่มีประกันชีวิตกับบริษัทประกันคู่สัญญา และ / หรือ บริษัทประกันอื่น ๆ หรือมีบัตรประกันสังคม กรุณาแจ้ง
ให้พยาบาลทราบทันทีที่เข้ามานอนในโรงพยาบาล เพื่อจะได้ดำเนินการติดต่อเจ้าหน้าที่ ในการอำนวยความ
สะดวกแก่ท่านต่อไป
           7. การชำระเงินค่ารักษาพยาบาล
  เจ้าหน้าที่แผนการเงิน จะสรุปค่าใช้จ่าย ในการรักษาพยาบาลให้แก่ผู้ป่วยหรือญาติผู้ป่วย ทุก 3 วัน หรือตาม
ความเหมาะสม เพื่อให้ท่านชำระค่ารักษาพยาบาลในบางส่วน โดยชำระเป็นเงินสดหรือบัตรเครดิต
           8. อาหาร
  อาหารสำหรับผู้ป่วย โรงพยาบาลได้จัดอาหารตามหลักวิชาการเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วย
    สำหรับอาหารว่าง อาหารฝรั่ง อาหารสำหรับญาติ ท่านสามารถแจ้งที่พยาบาลได้ โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตาม
   อัตราที่โรงพยาบาลกำหนดไว้
  อาหารพิเศษ นอกเหนือจากที่โรงพยาบาลจัดให้ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจะจัดหาเพื่อบริการให้ท่าน โดยคิดค่า
   บริการในอัตราที่เหมาะสม หากอาหารเหล่านั้นไม่ขัดต่อคำสั่งการรักษาพยาบาล
- กรุณาอย่านำอาหารที่มีกลิ่นแรงหรืออาหารที่อาจเป็นพิษต่อผู้ป่วยมาเยี่ยมหรือนำมารับประทานในห้องพัก
ผู้ป่วย เช่น ทุเรียน หน่อไม้ดอง
  แผนกโภชนาการ จะเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 07.00 น. ถึงเวลา 15.00 น. ทุกวัน
           9. คำแนะนำอื่น ๆ
  เพื่อเป็นการพิทักษ์สิทธิผู้ป่วยจึงไม่อนุญาตให้ถ่ายรูปผู้ป่วยหรืออาคารสถานที่ในโรงพยาบาล ยกเว้นได้รับ
    อนุญาตจากผู้อำนวยการโรงพยาบาลก่อน
  ห้ามทะเลาะวิวาทกันในห้องพักผู้ป่วย
- ไม่ควรนำเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี มาเยี่ยมผู้ป่วยในโรงพยาบาล เพราะเด็กมีภูมิต้านทานโรคน้อย อาจจะทำให้
   ติดเชื้อได้โดยง่าย
ไม่อนุญาติให้นำสัตว์เลี้ยงใด ๆ เข้ามาในห้องผู้ป่วยโดยเด็ดขาด
ทางโรงพยาบาล ไม่อนุญาตให้เล่นการพนัน สูบบุหรี่ ดื่มสุรา และใช้สิ่ง เสพติดทุกชนิดในห้องพักผู้ป่วย
 

   คำแนะนำผู้ป่วย
  คำประกาศสิทธิของผู้ป่วย
  คำแนะนำผู้ป่วยและญาติ
< ย้อนกลับ

www.mccormick.in.th