หน้าหลัก | แนะนำโรงพยาบาล | การบริการ | ห้องพักผู้ป่วย | กิจกรรม | แพทย์เฉพาะทาง | ติดต่อโรงพยาบาล

    คลินิกเครือข่ายประกันสังคม รพ.แมคคอร์มิค

                   คลินิกแมคคอร์มิคเวชกรรม / คลินิกแมคคอร์มิคทันตกรรม
                      107 / 11  ถนนบ้านธิ-สันป่าฝ้าย หมู่ 4 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน

                      โทร. (053) 554777
                      จันทร์ - ศุกร์             เวลา 09.00 - 20.00 น.

                      เสาร์ - อาทิตย์          เวลา 09.00 - 12.00 น.

                   คลินิกเวชกรรมหมอกำธร นพ.กำธร  จันทร์แจ่ม
                      283 หมู่ 4 ถ.เจริญราษฎร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน

                      โทร. 01-8819295
                      จันทร์ - ศุกร์ (เช้า)     เวลา 09.00 - 12.00 น.

                      จันทร์ - ศุกร์ (เย็น)    เวลา 15.00 - 18.00 น.  (หยุดวันอาทิตย์)

                   คลินิกหมอเทิดศักดิ์เวชกรรม  นพ.เทิดศักดิ์  ลาภหลาย
                      158 หมู่ 1 ต.ทาทุ่งหลวง อ.แม่ทา จ.ลำพูน

                      โทร. --
                      จันทร์ - อาทิตย์        เวลา 17.30 - 20.30 น.


                   คลินิกเวชกรรมสมพงษ์การแพทย์  นพ.สมพงษ์  หวนสุริยา
                      99/7 หมู่ 7 ถ.เชียงใหม่-สันกำแพง ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

                      โทร. (053) 331749
                      จันทร์ - เสาร์           เวลา 17.30 - 20.00 น.

                      อาิทิตย์ (เช้า)          เวลา 09.30 - 11.30 น.
                      อาิทิตย์ (เย็น)         เวลา 17.30 - 20.00 น.

                   อุทัยคลินิกเวชกรรม  นพ.อุทัย  เจษฎาพร
                      80 หมู่ 7 ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

                      โทร. (053) 332125
                      จันทร์ - พฤหัสบดี     เวลา 17.30 - 20.00 น.

                      อาทิตย์                  เวลา 09.00 - 12.00 น.

                   คลินิกหมอปรีชาเวชกรรม  นพ.ปรีชา  สิริจิตราภรณ์
                      6-7 หมู่ 3 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

                      โทร. (053) 291878
                      จันทร์ - ศุกร์           เวลา 17.00 - 20.00 น.

                      เสาร์ - อาทิตย์        เวลา 11.00 - 17.00 น.

                   คลินิกหมอวินัยศักดิ์เวชกรรมเฉพาะทาง  นพ.วินัยศักดิ์  ขัตติพัฒนาพงษ์
                      632/1 หมู่ 14 ถ.เชียงใหม่-ฮอด ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

                      โทร. (053) 311339
                      จันทร์ - ศุกร์          เวลา 17.00 - 20.00 น.

                      เสาร์ - อาทิตย์       เวลา 09.00 - 20.00 น.

                   คลินิกหมอโอภาสเวชกรรมเฉพาะทาง  นพ.โอภาส  ตั้งมั่นคงวรกุล
                      41 หมู่ 5 ถ.เชียงใหม่-ฮอด ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

                      โทร. (053) 341152-3
                      จันทร์ - อาิทิตย์      เวลา 08.00 - 20.00 น.


                   คลินิกหมออรรถสิทธิ์เวชกรรม  นพ.อรรถสิทธิ์  บุญทรง
                      113 หมู่ 3 ถ.เชียงใหม่-พร้าว ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

                      โทร. (053) 848120
                      จันทร์ - เสาร์         เวลา 17.30 - 19.30 น.
 (หยุดวันอาทิตย์)

                   หมอสุรพงษ์ (บ้านป่าเดื่อ) คลินิก   นพ.สุรพงษ์  หล่อสมฤดี
                      43 หมู่ 1 (บ้านป่่าเดื่อ) ต.ขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่

                      โทร. (053) 429352
                      จันทร์ - อาทิตย์      เวลา 17.00 - 20.00 น.


                   บัญชาคลินิกเวชกรรม  นพ.บัญชา  เรี่ยมพาณิชย์
                      258/1 หมู่ 5 ถ.โชตนา ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

                      โทร. (053) 451734
                      จันทร์ - ศุกร์         เวลา 08.00 - 17.00 น.

                      เสาร์                   เวลา 08.00 - 12.00 น.  (หยุดวันอาทิตย์)

                   คลินิกหมอสมาจารเวชกรรม  นพ.สมาจาร  วิจารณ์ปรีชา
                      272/1 หมู่ 4 ถ.รอบเวียง ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

                      โทร. (053) 451734
                      จันทร์ - เสาร์        เวลา 08.00 - 16.30 น.

                      อาทิตย์               เวลา 08.00 - 12.00 น.
                      
                   คลินิกหมอมานพแม่ริมเวชกรรมเฉพาะทาง  นพ.มานพ  ปรานมนตรี
                      85/6 ถ.โชตนา ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

                      โทร. (053) 299874
                      จันทร์ - เสาร์         เวลา 08.30 - 19.30 น.
 (หยุดวันอาทิตย์)

                   คลินิกสวนดอกการแพทย์ (นพ.เพทาย  เตโชฬาร) เวชกรรม นพ.เพทาย  เตโชฬาร
                      303 หมู่ 4 ถ.เชียงใหม่-สันป่าตอง ต.หารแก้ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่

                      โทร. --
                      จันทร์ - อาทิตย์    เวลา 08.00 - 12.00 น. 

www.mccormick.in.th