หน้าหลัก | แนะนำโรงพยาบาล | การบริการ | ห้องพักผู้ป่วย | กิจกรรม | แพทย์เฉพาะทาง | ติดต่อโรงพยาบาล
   พันธกิจ วิสัยทัศน์ ค่านิยม โรงพยาบาลแมคคอร์มิค


 

พันธกิจ
  โรงพยาบาลแมคคอร์มิคประกาศพระกิตติคุณพระเจ้าผ่านการรักษาพยาบาลอย่างมีคุณภาพด้วยความรักตามแบบพระเยซูคริสต์
โดยไม่เลือกเชื้อชาติ ศาสนา และ ฐานะทางเศรษฐกิจ
   
วิสัยทัศน์
  โรงพยาบาลแมคคอร์มิคเป็น โรงพยาบาล ทันสมัย มีมาตรฐานสากล บริการประทับใจ ในราคาที่เป็นธรรม เผยแพร่ข่าวประเสริฐอย่างเกิดผล และสร้างสรรค์ต่อสังคม
   
คุณค่าหลัก
  MAKES THE DIFFERENCE    CHRIST CENTERED   HUMANIZED CARE.
  นำความแตกต่าง ตามอย่างพระูคริสต์ ดูแลชีวิตแบบองค์รวม


   แนะนำโรงพยาบาล
ประวัติของโรงพยาบาล
ปณิธานของโรงพยาบาล
คณะกรรมการ
มูลนิธิ อี ซี คอร์ต

< ย้อนกลับ
www.mccormick.in.th